เกี่ยวกับเรา

aqtlogo-copyบริษัท อาควาไทย จำกัด เดิมเป็นหน่วยงานระดับแผนกของบริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด เรียกชื่อว่า แผนกน้ำ (Water Division)  มีหน้าที่บริหารจัดการทางด้านน้ำสะอาด  น้ำเสีย และเป็นตัวแทนนำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศ  เมื่อมีผลงานการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น  พนักงานในแผนกมีจำนวนมากขึ้น  การบริหารจัดการระดับแผนกไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน  คณะผู้บริหารจึงได้มีมติยกแผนกน้ำขึ้นเป็นบริษัทในปี 2528  ตั้งชื่อว่าบริษัท อาควาไทย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยทั้งหมด ประกอบด้วยพนักงาน ซึ่งจบการศึกษาระดับขั้นปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  หลายคนเคยปฏิบัติงานด้านออกแบบ  บริหารงานก่อสร้างในประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว  วิศวกรของบริษัท ฯ เคยทำงานด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเป็นเวลาหลายสิบปี   มีประสบการณ์ผ่านงานเป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร  วิศวกรโครงการ วิศวกรสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม วิศวกรแหล่งน้ำ/ชลศาสตร์ และวิศวกรสำรวจ  ปัจจุบัน บริษัทได้โอนย้ายมาอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ (มหาชน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในโครงการขนาดใหญ่ทางด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

อาควาไทยเป็นบริษัทชำนาญงานด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ ประมาณราคา และบริหารจัดการงานก่อสร้างรวมไปถึงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาของโครงการ ทางด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่  ทั้งของหน่วยงานภาคเอกชนและภาคราชการภายใต้โครงการเงินกู้ธนาคารโลก  ธนาคาร ADB เงินทุนการร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศโพ้นทะเล (โอ.อี.ซี.เอฟ) และ JBIC ของประเทศญี่ปุ่น และแหล่งเงินกู้อื่น ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือระหว่างประเทศ  ที่ให้แก่ประเทศไทย เช่นการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้น  นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการงานบริหารโครงการงานก่อสร้างด้วย

 

วิสัยทัศน์ของอาควาไทย (Aquathai Vision)

วิสัยทัศน์ของอาควาไทย คือมุ่งเน้นนโยบายหลักธรรมภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารที่โปร่งใส ประกอบกับการมุ่งมั่นเอาในใจใส่ในการปฏิบัติงาน พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของงานวิศวกรรมการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม  ระบบผลิตน้ำประปา  ระบบบำบัดน้ำเสีย  ระบบกำจัดขยะ / กากอุตสาหกรรม  อย่างต่อเนื่อง ตามแนวความคิดดังกล่าว  ทำให้บริษัทฯ ธำรงความเป็นผู้นำ และเป็นผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีและยั่งยื่น

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับและดูแลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ประสบการณ์และผลงานของบริษัท อาควาไทย จำกัด

บริษัท อาควาไทย จำกัด  มุ่งมั่นพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญ พร้อมเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ และมุมมองใหม่  เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ  รอบรู้อย่างลึกซึ้งอย่างมีศักยภาพ และ สามารถให้บริการได้เบ็ดเสร็จเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงวิชาการ  งานสำรวจออกแบบ  ประมาณราคาค่าก่อสร้างดำเนินงานก่อสร้าง  บริหารจัดการควบคุมระบบ  และการบำรุงรักษา  ซึ่งมีสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง คือOperaion & Maintenance-1

–          วิศวกรรมแหล่งน้ำ/ชลประทาน            –    วิศวกรรมสุขาภิบาล / สิ่งแวดล้อม

–          วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง                    –    วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า

–          วิศวกรรมอุตสาหการ / โรงงาน            –    วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์

ทางบริษัทฯ  พร้อมทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มความสามารถ  โดยไม่ย่อท้อและหวั่นเกรงกับอุปสรรค  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร  จนทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ผลงานทางด้านการศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ON-Line

 • งานศึกษา ออกแบบ และเอกสารข้อกำหนด (Specification) สำหรับระบบน้ำประปา ,สุขาภิบาลและระบบระบายน้ำ บ้านพักพนักงาน (Staff Village) โครงการ  Nam Theun 2 ให้แก่บริษัทอิตาเลียน-ไทย
 • งานศึกษา ออกแบบ และจัดทำข้อเสนอทางเทคนิค โครงการประปาเอกชนร่วมลงทุน ประปาลำปาง ให้แก่ บริษัทผลิตไฟฟ้า
 • งานศึกษา ออกแบบ และจัดทำข้อเสนอทางเทคนิค โครงการประปาเอกชนร่วมลงทุน ประปาฉะเชิงเทรา และ นครปฐม-สมุทรสาคร ให้แก่ บริษัทอิตาเลียน-ไทย
 • งานศึกษา ออกแบบ และจัดทำข้อเสนอทางเทคนิค โครงการอัดน้ำบาดาลในเขตปทุมธานี ให้แก่ บริษัทอิตาเลียน-ไทย
 • งานศึกษาความเป็นไปได้และ ออกแบบรายละเอียด ระบบผลิตน้ำใช้จากแม่น้ำเจ้าพระยาของบริษัทเสริมสุข

 

 

นอกจากนี้ยังรวมถึงงานออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบ และเดินเครื่องของระบบประปาต่างๆ เช่น

 1. โครงการออกแบบก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)  การประปานครหลวง  ขนาดกำลังการผลิต 800,000 ลบ.ม. ต่อวัน  ประกอบด้วย  งานก่อสร้างคลองส่งน้ำดิบ  อ่างพักน้ำดิบ ช่องทางน้ำดิบไหลเข้า (Raw water intake) สถานีสูบน้ำดิบ  ถังตกตะกอน ถังกรองน้ำ ถังเก็บน้ำใส  สถานีบริการจ่ายน้ำประปา  และระบบจ่ายสารเคมีCentral Control
 2. โครงการออกแบบก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาสามเสน 1  การประปานครหลวง ขนาดกำลังการผลิต 140,000 ลบ.ม. ต่อวัน  ประกอบด้วย งานก่อสร้างช่องทางน้ำดิบไหลเข้า (Raw water intake)  สถานีสูบน้ำดิบ  ถังตกตะกอน  ถังกรองน้ำ ถังเก็บน้ำใส  สถานีบริการจ่ายน้ำประปา ระบบสะเทินก๊าซคลอรีน และระบบจ่ายสารเคมี
 3. โครงการออกแบบก่อสร้าง Mobile Plant ระบบผลิตน้ำประปา 2 โครงการขนาดกำลังการผลิต 19,000 ลบ.ม. ต่อวัน  และ 28,800 ลบ.ม. ต่อวัน  การประปานครหลวง  ลักษณะเป็นชุดสำเร็จรูป สามารถเคลื่อนย้ายได้
 4. โครงการสัมปทานประปาราชบุรี – สมุทรสงคราม  การประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยงานสำรวจ, ออกแบบและก่อสร้าง อ่างพักน้ำดิบ ช่องทางน้ำดิบไหลเข้า (Raw water intake)  สถานีสูบน้ำดิบ  ถังตกตะกอน ถังกรองน้ำ ถังเก็บน้ำใส สถานีบริการจ่ายน้ำประปา ระบบจ่ายสารเคมี  และระบบ SCADA
 5. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบ้านค่าย การประปาส่วนภูมิภาคประกอบด้วยงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 12,000 ลบ.ม./วันLamellae Pulsator
 6. โครงการออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ระยะที่ 1)   จังหวัดสมุทรปราการ  ขนาดกำลังการผลิต 10,000  ลบ.ม. ต่อวัน ประกอบด้วย งานก่อสร้าง ถังตกตะกอน ถังกรองน้ำ ถังเก็บน้ำใส สถานีบริการจ่ายน้ำประปา  ระบบจ่ายสารเคมี และท่อส่งน้ำประปา
 7. โครงการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ระยะที่ 2)  ขนาดกำลังการผลิต 9,800 ลบ.ม./วัน
 8. โครงการออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสวนจันทบุรี ขนาด 2,400 ลบ.ม./วัน  ประกอบด้วยถังตกตะกอน, ถังกรองน้ำ, ระบบจ่ายสารเคมี, ถังสูง และงานระบบไฟฟ้า
 9. โครงการออกแบบก่อสร้างระบบประปานิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย หนองแค จ. สระบุรี ขนาดกำลังการผลิต 9,600 ลบ.ม. /วัน
 10. โครงการออกแบบก่อสร้างระบบประปานิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย Rayong Idustrial Land (RIL) ขนาดกำลังการผลิต 5,200 ลบ.ม. /วัน