โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

เจ้าของงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตsuandusitwwtp

สถานที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด

ระยะเวลาโครงการ : 4 เดือน

วันสิ้นสุดสัญญาของโครงการ : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

มูลค่าโครงการ : 6.9 ล้านบาท

Posted in Uncategorized